Здравен сектор


Ежедневният поток от пациенти, лекуващ и административен персонал в болниците налага осигуряването на сигурна среда чрез бърза идентафикация. ID картите в здравните заведения могат да изпълняват множество функции и да бъдат от голяма полза за ефективността на болниците.

Responsive Menu Clicked Image